Văn bản hướng dẫn - Địa phương
Về việc điều hành thực hiện ngân sách năm 2018  (27/11/2018)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5004/UBND-KTTH ngày 21/11/2018 Về việc điều hành thực hiện ngân sách năm 2018 và Công văn số 14060/BTC-NSNN ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính về việc điều hành thực hiện ngân sách năm 2018,
Thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 và Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ  (09/10/2018)
Thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 và Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ
Góp ý văn bản quy phạm pháp luật  (19/06/2015)

Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận

Công văn 2681/UBND-TH  (19/06/2013)

Công văn 2681/UBND-TH về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2013.