Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Báo cáo thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong năm 2018. 
11/01/2019 
 
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tại Công văn số 114/VPUB-KTTH ngày 09/01/2019 về việc tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong 2018 gửi Bộ Tài chính;
Chi tiết file đính kèm: CV gui đơn vi_bc BTC_signed_signed_signed_signed.pdf
Chi tiết phụ lục đính kèm: PL 01.doc
Chi tiết phụ lục đính kèm: PL 02.doc
Chi tiết phụ lục đính kèm: PL 129.doc
NĐD-VP 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00160536