Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Triển khai nội dung Thông tư số 39/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính 
08/07/2021 
 

Ngày 01/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước.

    Tại Thông tư này Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 và Bãi bỏ quy định tại điểm e, khoản  2 Điều 5 và khoản 4 Điều 11 Thông tư số 133/2018/TT-BTC.

           Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2021 và được áp dụng từ năm tài chính 2021.

             Địa chỉ truy cập văn bản: https://vbpq.mof.gov.vn

        (Gửi kèm Thông tư 39/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính): 2021_06_21(39).pdfNDDT-QLNS