Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Triển khai Sổ tay hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương 
23/03/2021 
 

Sở Tài chính nhận được công văn số 1011/BTC-QLN ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương; Sở Tài chính đăng tải Sổ tay hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Tài chính.

      Đề nghị các chủ đầu tư truy cập vào Cổng thông tin điện tử để nghiên cứu Sổ tay, sử dụng phần mềm này phục vụ công tác quản lý và đăng ký tài khoản người sử dụng (nếu có nhu cầu) với thông tin theo mẫu phiếu đăng ký kèm theo công văn này và gửi về Bộ Tài chính.
Trong quá trình triển khai sử dụng phần mềm, nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng, đề nghị các chủ đầu tư chủ động liên hệ theo địa chỉ anh Phạm Hoàng Anh – chuyên viên Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (email: phamhoanganh@mof.gov.vn hoặc điện thoại: 024.22202828 – 3075) để được giải đáp, hướng dẫn.
Sở Tài chính thông báo đến các chủ đầu tư để biết và triển khai thực hiện./.

Đính kèm:

- Mẫu phiếu đăng ký tài khoản (mauphieudangkyphanmemquanlyno.docx)

- Sổ tay hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Cơ sở dữ liệu nợ.(2021-02-04 (33).pdf)

CNMT-QLNS