Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Triển khai Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, ưu đãi nước ngoài của Chính phủ 
27/08/2021 
 

Ngày 16/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.


Tại Nghị định này, Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. Đáng chú ý nhất là tại khoản 4 Điều 1 bổ sung điểm c khoản 2 Điều 21 như sau:

c) Trường hợp áp dụng tỷ lệ cho vay lại khác cho các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này, trong quá trình xây dựng cơ chế tài chính đối với nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi, trên cơ sở đề nghị của cơ quan chủ quản và bên vay lại, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan liên quan, trình Chính phủ xem xét, quyết định tỷ lệ cho vay lại đối với từng trường hợp cụ thể nhưng không thấp hơn 10%.”

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Địa chỉ truy cập văn bản: https://vbpq.mof.gov.vn

        (Gửi kèm Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính phủ) : 79_2021_nd_cp_16082021_signed.pdf

HTHN-QLNS