Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Triển khai Công văn số 5245/BTC-HCSN ngày 20/5/2021 của Bộ Tài chính 
10/06/2021 
 
Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 về việc phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam đến năm 2025. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/02/2021.

Tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ có ghi: “Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương hướng dẫn việc lập dự toán, phân b, sử dụng và thanh quyết toán các khoản kinh phí triển khai Kế hoạch hành động theo quy định của pháp luật.”

Theo đó, ngày 20/5/2021 Bộ Tài chính đã có Công văn số 5245/BTC-HCSN hướng dẫn về nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025; việc lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên và từ nguồn chi đầu tư phát triển để thực hiện Kế hoạch hành động.

Sở Tài chính đã có Công văn số 1733/STC-NS ngày 31/5/2021 gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện nội dung Công văn số 5245/BTC-HCSN ngày 20/5/2021 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị có văn bản phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.

HTHH-QLNS