Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ. 
05/05/2021 
 
Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế là cơ sở pháp lý để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác pháp chế; nâng cao vị trí, vai trò của công tác này trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội; củng cố, kiện toàn các tổ chức pháp chế, tăng cường năng lực đội ngũ làm công tác pháp chế, tạo cơ chế thống nhất về công tác pháp chế từ Trung ương đến địa phương.

Tuy nhiên, qua 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh nói chung và Sở Tài chính vẫn còn có những điểm hạn chế, khó khăn cần khắc phục trong quá trình áp dụng như: Theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP thì việc thành lập tổ chức pháp chế ở 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là bắt buộc, trong đó có Sở Tài chính, trong khi đó tại Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh không quy định có Phòng pháp chế và chính sách tinh gọn bộ máy tại các cơ quan chuyên môn và chính sách tinh giản biên chế của Chính phủ. Vì vậy quá trình triển khai không thực hiện được. Tiêu chuẩn cán bộ pháp chế quy định trong Nghị định số 55/2011/NĐ-CP khó thực hiện và không phù hợp thực tế ở một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, những cơ quan có tính chất chuyên ngành như Sở Tài chính thì việc sử dụng người làm công tác pháp chế có trình độ chuyên môn cử nhân luật để phù hợp với yêu cầu là rất khó.

Nhằm từng bước kiện toàn tổ chức pháp chế và nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao; trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc về công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP cho phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cần tăng cường tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách công tác pháp chế theo chuyên đề, lĩnh vực để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế và cơ quan quản lý nhà nước về công tác pháp chế; tăng cường tổ chức các hội nghị để chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ; cung cấp thông tin, tài liệu cho công chức làm công tác pháp chế.

HTDL-TT