Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Tổ chức sinh hoạt pháp luật tháng 4/2021 
04/05/2021 
 

Thực hiện Kế hoạch số 288/KH-HĐPHPBGDPL ngày 19/01/2021 của HĐPBGDPL tỉnh về tuyên truyền cuộc bầu cử QH khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Để góp phần vào thành công ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Sáng ngày 05/4/2021, Sở Tài chính tổ chức Lễ chào cờ đầu tuần và sinh hoạt pháp luật tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cho 40 người là lãnh đạo, công chức và người lao động thuộc Sở.

Tại buổi sinh hoạt, lãnh đạo Sở, công chức và người lao động thuộc Sở được nghe phổ biến một số nội dung: Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 24/12/2020, BTV Tỉnh ủy ban hành về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp NK 2021-2026; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp NK 2021-2026; mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tiêu chuẩn của người ứng cử; quyền và trách nhiệm của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; đồng thời, thông tin về số đại biểu được bầu và công bố số đơn vị bầu cử….

Việc tổ chức tuyên truyền thường xuyên cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp giúp cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thuộc Sở nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sắp tới, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm công dân đối với hoạt động chính trị quan trọng này của đất nước. Thông qua công tác tuyên truyền đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động cho các cán bộ, đảng viên trong việc tham gia tiến hành bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

HTDL-TT