Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Tỉnh Ninh Thuận thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công 
07/06/2021 
 
Thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 Quy định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/6/2021, nội dung chính của quy định như sau:

- Về nguyên tắc thực hiện khoán: phải đảm bảo đúng đối tượng, không phát sinh tăng chi phí hàng năm, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; tự nguyện đăng ký nhận khoán; đơn giá khoán phù hợp với đơn giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện vận tải tương đương trên thị trường tại địa phương; sử dụng nguồn kinh phí đã được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước nguồn kinh phí được phép sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị; trường hợp tất cả các chức danh có tiêu chuẩn áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho các công đoạn thì không thực hiện trang bị xe ô tô; trường hợp đã trang bị xe ô tô thì phải sắp xếp lại, xử lý xe ô tô theo quy định; quy định khoán phải thống nhất trong cơ quan, công khai, minh bạch và đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan.

- Về đối tượng thực hiện khoán: các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị đủ điều kiện được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác.

- Các công đoạn thực hiện khoán: gồm 02 công đoạn là đưa, đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại; đi công tác trong và ngoài tỉnh.

- Đơn giá khoán: theo đơn giá bình quân của các hãng taxi loại 4 chỗ ngồi phổ biến trên thị trường tại địa phương.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được chủ động dụng trong sử dụng xe ô tô và kinh phí, Quy định đã phân cấp thẩm quyền cho Thủ trưởng các cơ quan quyết định việc thực hiện khoán tùy theo tình hình hoạt động, khả năng kinh phí nhưng không cao hơn đơn giá bình quân tại Quy định.

Thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô sẽ góp phần sử dụng tiết kiệm ngân sách nhà nước, sử dụng hiệu quả tài sản được giao của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và ngày càng giảm tối đa ô tô công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

(đính kèm Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh) qdub24.2021khoanxe.pdf

LVH-QLGCS&TCĐT