Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính về lĩnh vực tài chính công 
13/08/2021 
 
Kết quả đánh giá cải cách hành chính của tỉnh năm 2020 đạt thấp, trong đó có lĩnh vực tài chính công; nguyên nhân hạn chế có cả yếu tố chủ quan và khách quan. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3941/KH-UBND ngày 03/8/2021 triển khai các giải pháp đột phá về Chương trình cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận nhằm cải thiện, phát triển bền vững Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS của tỉnh năm 2021.

1. Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính là cơ quan chịu trách nhiệm về lĩnh vực cải cách tài chính công đã ban hành Kế hoạch số 2779/KH-STC ngày 10/8/2021 để triển khai thực hiện; đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, khẩn trương triển khai khắc phục những hạn chế để cải thiện chỉ số đánh giá trong năm 2021; cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu là:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương

Khẩn trương hoàn thành công tác sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ, thời gian yêu cầu hoàn thành trong quý IV năm 2021.

Kịp thời ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị trong tháng 8/2021 để thực hiện.

Tích cực tham mưu giao quyền tự chủ về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện thực hiện. Tăng cường thực hiện xã hội hóa, tăng nguồn thu đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; kiên quyết chuyển sang cơ chế tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên đối với những đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện thực hiện.

Chấp hành nghiêm túc và triển khai thực hiện hiệu quả các kết luận thanh tra, kiểm toán. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan có các biện pháp chế tài phù hợp, kiên quyết thu hồi, xử lý tồn tại theo kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán.

Sở Nội vụ phối hợp theo dõi kết quả thực hiện, tham mưu xử lý người đứng đầu cơ quan, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ, đưa kết quả thực hiện vào xét thi đua khen thưởng cuối năm.

b) Tại Sở Tài chính đang tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thuộc chức năng để nâng cao chỉ số cải cách hành chính về lĩnh vực tài chính công, cụ thể:

Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan tích cực tham mưu các giải pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư góp phần giải ngân vốn đầu tư.

Chủ trì tham mưu ban hành Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản vô hình; danh mục tài sản đặc thù, thời gian hoàn thành trong tháng 11/2021.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và xử lý công việc.

Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra về thực hiện chế độ quản lý ngân sách, tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ trình độ, năng lực, chuyên nghiệp trpong thực thi công vụ.

2. Theo Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước, thời gian thực hiện thẩm tra quyết toán đối với dự án Nhóm A là 08 tháng, dự án Nhóm B là 04 tháng và dự án Nhóm C là 03 tháng.

Sở Tài chính thực hiện rút ngắn thời gian thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với tất cả các dự án nhóm A, B, C là 01 tháng so với quy định của Thông tư để kịp thời giải ngân vốn, thanh quyết toán và kết thúc dự án.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, kết quả chỉ số cải cách hành chính về lĩnh vực tài chính công năm 2021 và các năm tiếp theo của tỉnh sẽ được cải thiện./.

LVH-QLGCS&TCĐT