Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo quyết liệt công tác sắp xếp lại nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ 
13/05/2021 
 

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn chỉ đạo thực hiện số 901/UBND-TH ngày 08/3/2018, công văn số 3218/UBND-KTTH ngày 09/9/2020 và nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở Tài chính. Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức thực hiện rất chậm, làm ảnh hưởng đến phương án xử lý trụ sở nhà, đất chung của tỉnh.

Từ thực trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu:

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương toàn tỉnh khẩn trương thực hiện rà soát lại các cơ sở nhà, đất thuộc ngành, địa phương quản lý; xây dựng Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, gửi Phương án kèm theo hồ sơ về Sở Tài chính để tổng hợp, kiểm tra, trình phê duyệt theo quy định; thời hạn hoàn thành trong tháng 6 năm 2021.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương phải chịu trách nhiệm về số liệu kê khai, hiện trạng sử dụng các cơ sở nhà, đất đang quản lý và sử dụng. Trường hợp diện tích thực tế có chênh lệnh so với hồ sơ do lấn chiếm, tranh chấp, yêu cầu đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành và địa phương xử lý theo quy định để đưa vào Phương án; đối với các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp đề xuất xử lý bán đấu giá, yêu cầu có trích lục bản đồ địa chính để thuận lợi cho việc tổ chức bán đấu giá.

Giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ các cơ quan, đơn vị thực hiện chậm để xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu theo đúng quy định./.

LVH-QLGCS&TCĐT