Tin chuyên ngành
Báo cáo Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017  (31/10/2016)
Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
Quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp các CTMTQG giai đoạn 2012-2015 và kinh phí đã tạm ứng cho các CTMT năm 2016  (31/10/2016)
Quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp các CTMTQG giai đoạn 2012-2015 và kinh phí đã tạm ứng cho các CTMT năm 2016 
Cơ chế mới về quản lý tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.  (17/10/2016)

Thực hiện Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập; 

Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật năm 2016.  (06/10/2016)
     Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33/2010/CT-UBND ngày 27/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh.
     Căn cứ Công văn số 3934/KH-UBND ngày 26/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016. 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00158285