Tin chuyên ngành
Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài chính năm 2020  (02/03/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Để triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động triển khai các nhiệm vụ công tác Tài chính năm 2020, hiện đại hóa công tác hành chính, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách Tài chính trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Sở Tài chính ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

Triển khai thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ.  (15/07/2020)
Thực hiện Công văn số 457/PVUB-TTPVHCC ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;
Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh phó Trưởng phòng QLNS thuộc STC  (11/02/2020)
Căn cứ Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý, cấp sở, cấp phòng;
Về việc thành lập Bộ phận ra đề thi, Bộ phận coi thi, Bộ phận phách thi và Bộ phận chấm thi trong thi tuyển chức danh phó Trưởng phòng QLNS thuộc STC  (11/02/2020)
Căn cứ Kế hoạch số 2991/KH-STC ngày 01/11/2019 của Sở Tài chính về việc tổ chức thi tuyển các chức danh Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính.
V/v phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận  (11/02/2020)
Căn cứ Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận;
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận  (31/12/2019)
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương gày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phảm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Về việc cung cấp số liệu phụ vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sư dụng tài sản công là nhà, đất  (15/10/2019)
Thực hiện công văn số 4035/VPUB-KTTH ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh;
Công văn số 11934/BTC-QLCS ngày 07/10/2019 của Bộ Tài chính về việc cung cấp số liệu phụ vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sư dụng tài sản công là nhà, đất
Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước  (06/08/2019)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3017/VPUB-KTTH ngày 31/7/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước,
Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025  (11/07/2019)
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Tài chính thực hiện tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận.  (15/07/2019)
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Tài chính thực hiện tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận.
Triển khai các hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án Văn hóa công vụ  (15/05/2019)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 1802/VPUB-KTTH về việc triển khai ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 4802/BTC-HCSN ngày 23/4/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án Văn hóa công vụ;
Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019  (27/03/2019)
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013;
Quyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.  (26/02/2019)
Quyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.


Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Tài chính  (26/02/2019)
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Tài chính
Báo cáo thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong năm 2018.  (11/01/2019)
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tại Công văn số 114/VPUB-KTTH ngày 09/01/2019 về việc tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong 2018 gửi Bộ Tài chính;
Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn NS cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau  (21/12/2018)
Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn NS cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau