Tin chuyên ngành
Kinh phí ứng trước tiền thuê đất nhà đầu tư đã thực hiện bồi thường,giải phóng mặt bằng các dự án Quý I/2021  (28/04/2021)
Với mục tiêu đẩy mạnh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh là cơ sở để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà. Đặc biệt, thực hiện nhanh việc thanh toán cho người dân được nhận tiền đền bù theo quy định kịp thời để ổn định cuộc sống.
Kế hoạch triển khai Đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận  (14/05/2021)

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính.  (14/05/2021)

Ngày 18/02/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công (Người ký: Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn).

Triển khai Sổ tay hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương  (14/05/2021)

Sở Tài chính nhận được công văn số 1011/BTC-QLN ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương; Sở Tài chính đăng tải Sổ tay hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Tài chính.

Giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2021 tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận  (14/05/2021)
Để nâng cao hiệu quả giám sát đầu tư vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động công khai tài chính của doanh nghiệp. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 về giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh.
Triển khai thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2021  (14/05/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 4108/KH-UBND ngày 11/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Thực hiện Kế hoạch số 4125/KH-UBND ngày 16/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025. 

Để triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động triển khai các nhiệm vụ công tác tài chính năm 2021, hiện đại hóa công tác hành chính, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Sở Tài chính ban hành kế hoạch thực hiện công tác ứng dụng CNTT và chuyển đổi số năm 2021 như sau:

Về việc tăng cường công tác thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh  (21/12/2020)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4498/UBND-TCDNC ngày 16/12/2020 về việc tăng cường công tác thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh;
Sở Tài chính lập Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo biểu mẫu đính kèm: 2020-12-18 (18.12.2020_15h23p53)_signed.pdf

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  (25/11/2020)
Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau có kèm theo Thông báo và các quyết định liên quan của UBND tỉnh ban hành.
File đính kèm thông báo của Sở Tài chính: 2020-11-25 (25.11.2020_09h51p19)_signed.pdf
Quyết định số 2025/QĐ-UNBD: QDCT 2025_signed.pdf
Quyết định số 1856/QĐ-UNBD: QDCT 1856_signed.pdf
Quyết định số 1850/QĐ-UNBD: QDCT 1850_signed.pdf

Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận tổ chức Họp kiểm điểm tập thể Lãnh đạo năm 2020.  (23/11/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 11/11/2020 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2020, ngày 18/11/2020 Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận tổ chức Họp kiểm điểm tập thể Lãnh đạo năm 2020. Đến tham dự Hội nghị gồm có: đại diện Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng tập thể lãnh đạo Sở và toàn thể công chức trong cơ quan.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa tỉnh Ninh Thuận  (30/09/2020)
Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 58/HĐND-VP ngày 21/5/2020 về việc có ý kiến về triển khai thực hiện các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh;
Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tổ chức họp thông qua Chứng thư thẩm định giá trị doanh nghiệp và Phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận.  (28/09/2020)

Chiều ngày 23/9/2020, Sở Tài chính - Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp thông qua Chứng thư thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp và Phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận. Tham dự cuộc họp gồm có các thành viên Ban Chỉ đạo, Người đại diện vốn nhà nước, lãnh đạo Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận, đơn vị tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp và tư vấn phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận.

Kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại Hà Tĩnh  (30/09/2020)

Trong 3 ngày từ 5-7/8/2020, Đoàn Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra trực tiếp công tác xử lý vi phạm hành chính tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh.


Kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  (24/07/2020)
Ngày 15/7/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1154/QĐ-UBND công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2019.
Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch Nâng cao Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI năm 2020 (Chỉ số DDCI 2020)  (15/07/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Thông báo số 162/TB-VPUB kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh với các địa phương và doanh nghiệp về công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh năm 2019 (PCI) và Chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp Sở ban ngành và địa phương năm 2019 (DDCI);

Cục Tài chính doanh nghiệp: Hoàn thiện nhiều cơ chế chính sách về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước  (30/09/2020)

Chiều 14/7, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Tài chính doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính nhiều cơ chế chính sách quan trọng liên quan đến lĩnh vực cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Chú trọng công tác giám sát tài chính DNNN

Nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý nợ công  (30/09/2020)
Dưới sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, công tác quản lý, huy động, sử dụng vốn vay và trả nợ công, nợ Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2020 đã đạt kết quả nhiều kết quả tích cực.
Phân công nhiệm vụ cho phòng Quản lý Giá - Công sản và Tài chính Đầu tư, Văn phòng Sở và phòng Quản lý Ngân sách giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tài chính  (22/05/2020)
Căn cứ Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính (thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận);
Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,