Tin chuyên ngành
BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ NỘI VỤ  (22/06/2018)

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CPcủa Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 -2017, định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Thông

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021  (13/06/2018)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 2277/UBND-TH ngày 04/06/2018 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019;
Thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ.  (13/06/2018)
Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Tập huấn hỗ trợ công tác tổng hợp quyết toán ngân sách năm 2017.  (13/06/2018)

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ cơ quan tài chính địa phương trong công tác hỗ trợ quyết toán ngân sách năm 2017 trên phần mềm QLNS 8.0, Sở Tài chính phối hợp với Cục Tin học và Thống kê Tài chính tổ chức tập huấn cho các CBCC thuộc các phòng nghiệp vụ tại Sở Tài chính và phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố.

"Siết chặt kỷ luật, kỷ cương của công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính trong thực thi công vụ"  (20/06/2018)
Đó là khẳng định của ông Phạm Đức Thắng- Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ-Bộ Tài chính khi trả lời phỏng vấn Cổng TTĐT Bộ Tài chính về những giải pháp căn cơ ngành sẽ thực hiện trong công tác quản lý công chức, viên chức, người lao động nhằm giảm thiểu những tiêu cực phát sinh trong quá trình thực thi công vụ.
Góp ý dự thảo Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Tài Chính và dự thảo các Quyết định của UBND tỉnh  (09/04/2018)

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
  

Tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 192/2013/NĐ-CP của Chính phủ  (20/03/2018)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 724/UBND-TH ngày 14/03/2018 về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 192/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước,
Báo cáo thuyết minh quyết toán ngân sách năm 2016  (20/03/2018)
Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Ninh Thuận  (04/01/2018)
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước;

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017  (15/05/2018)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017; Giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đúng thời gian quy định của Bộ Tài chính và UBND tỉnh yêu cầu;

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận  (07/11/2017)
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ và kiểm soát thủ tục hành chính;
Xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 do không đủ hồ sơ quyết toán  (27/10/2017)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 4392/UBND-TH ngày 20 tháng 10 năm 2017 v/v tham mưu xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 do không đủ hồ sơ quyết toán,
Báo cáo kết quả thực hiện THTK, CLP năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018  (27/10/2017)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại Công văn số 4438/UBND-TH ngày 26/10/2017 về việc thực hiện các nội dung tại Thông báo số 27/TB-HĐND ngày 19/10/2017 của Thường trực HĐND tỉnh.

Tọa đàm kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam  (20/10/2017)
Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017), sáng ngày 20/10, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính đã tổ chức buổi tọa đàm gặp mặt toàn thể nữ công chức,  người lao động trong toàn cơ quan. Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí trong Đảng ủy; đại diện Lãnh đạo Sở;BCH Công đoàn.
Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2017  (19/10/2017)
Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;
Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSĐP những tháng cuối năm 2017  (16/10/2017)
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2017;
Liên kết website
Số lượt truy cập
00158248