Tin chuyên ngành
Kết quả xếp loại hoạt động năm 2020 cùa Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh  (02/06/2021)
Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh là quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước được thành lập năm 2012 tại Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Quỹ thực hiện tự chủ tài chính, bảo toàn và phát triển vốn; kết quả hoạt động của Quỹ là khoản chênh lệch tổng doanh thu, thu nhập khác. Năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xếp loại hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh là loại A, tại Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 28/5/2021. 
Sở Tài chính triển khai hoàn thành xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  (26/05/2021)

Hòa chung với khí thế của cả nước ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện Kế hoạch số 1007/KH-UBND ngày 03/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát động đợt thi đua đặc biệt về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch phát động thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sở Tài chính ban hành kế hoạch thi tuyển các chức danh phó phòng  (24/05/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng;

Căn cứ Quyết định 222/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của  Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận;

Ngày 20/5/2021 Giám đốc Sở Tài chính ban hành kế hoạch 1597/KH-STC về việc tổ chức thi tuyển các chức danh Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính; để kiện toàn tổ chức, bộ máy của Sở Tài chính. 

Sở Tài chính tổ chức họp giao ban công tác tháng 5/2021  (20/05/2021)

Thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan, vào lúc 14 giờ 00 ngày 14/5/2021, Sở Tài chính đã tổ chức họp giao ban công tác tháng 5/2021. Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng; đồng chí Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp, thống nhất kết luận và đánh giá chung về tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong tháng 5/2021: 

Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” năm 2021  (26/05/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 2129/KH-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Đề án 938 tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” năm 2021. Sở Tài chính xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá 16 xe ô tô các loại do Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận quản lý  (18/05/2021)
Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo quyết liệt công tác sắp xếp lại nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ  (13/05/2021)

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn chỉ đạo thực hiện số 901/UBND-TH ngày 08/3/2018, công văn số 3218/UBND-KTTH ngày 09/9/2020 và nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở Tài chính. Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức thực hiện rất chậm, làm ảnh hưởng đến phương án xử lý trụ sở nhà, đất chung của tỉnh.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ.  (05/05/2021)
Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế là cơ sở pháp lý để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác pháp chế; nâng cao vị trí, vai trò của công tác này trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội; củng cố, kiện toàn các tổ chức pháp chế, tăng cường năng lực đội ngũ làm công tác pháp chế, tạo cơ chế thống nhất về công tác pháp chế từ Trung ương đến địa phương.
Tổ chức sinh hoạt pháp luật tháng 4/2021  (05/04/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 288/KH-HĐPHPBGDPL ngày 19/01/2021 của HĐPBGDPL tỉnh về tuyên truyền cuộc bầu cử QH khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí ứng trước tiền thuê đất nhà đầu tư đã thực hiện bồi thường,giải phóng mặt bằng các dự án Quý I/2021  (28/04/2021)
Với mục tiêu đẩy mạnh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh là cơ sở để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà. Đặc biệt, thực hiện nhanh việc thanh toán cho người dân được nhận tiền đền bù theo quy định kịp thời để ổn định cuộc sống.
Kế hoạch triển khai Đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận  (14/05/2021)

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính.  (14/05/2021)

Ngày 18/02/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công (Người ký: Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn).

Triển khai Sổ tay hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương  (14/05/2021)

Sở Tài chính nhận được công văn số 1011/BTC-QLN ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương; Sở Tài chính đăng tải Sổ tay hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Tài chính.

Giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2021 tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận  (14/05/2021)
Để nâng cao hiệu quả giám sát đầu tư vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động công khai tài chính của doanh nghiệp. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 về giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh.
Triển khai thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2021  (14/05/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 4108/KH-UBND ngày 11/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Thực hiện Kế hoạch số 4125/KH-UBND ngày 16/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025. 

Để triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động triển khai các nhiệm vụ công tác tài chính năm 2021, hiện đại hóa công tác hành chính, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Sở Tài chính ban hành kế hoạch thực hiện công tác ứng dụng CNTT và chuyển đổi số năm 2021 như sau:

Về việc tăng cường công tác thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh  (21/12/2020)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4498/UBND-TCDNC ngày 16/12/2020 về việc tăng cường công tác thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh;
Sở Tài chính lập Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo biểu mẫu đính kèm: 2020-12-18 (18.12.2020_15h23p53)_signed.pdf

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  (25/11/2020)
Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau có kèm theo Thông báo và các quyết định liên quan của UBND tỉnh ban hành.
File đính kèm thông báo của Sở Tài chính: 2020-11-25 (25.11.2020_09h51p19)_signed.pdf
Quyết định số 2025/QĐ-UNBD: QDCT 2025_signed.pdf
Quyết định số 1856/QĐ-UNBD: QDCT 1856_signed.pdf
Quyết định số 1850/QĐ-UNBD: QDCT 1850_signed.pdf

Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận tổ chức Họp kiểm điểm tập thể Lãnh đạo năm 2020.  (23/11/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 11/11/2020 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2020, ngày 18/11/2020 Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận tổ chức Họp kiểm điểm tập thể Lãnh đạo năm 2020. Đến tham dự Hội nghị gồm có: đại diện Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng tập thể lãnh đạo Sở và toàn thể công chức trong cơ quan.