Tin chuyên ngành
Tăng cường chỉ đạo phối hợp trong công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước  (13/10/2021)
Thực hiện quy định của Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Trong thời gian qua, hầu hết các chủ đầu tư đã thực hiện lập báo cáo trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định; tuy nhiên vẫn còn có chủ đầu tư thực hiện chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân vốn và kéo dài thời gian kết thúc dự án.
Cùng với cả nước, năm 2021 tỉnh Ninh Thuận đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các dự án sử dụng vốn vay nước n  (13/10/2021)

Cùng với cả nước, năm 2021 tỉnh Ninh Thuận đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài. Đến ngày 30/9/2021, tình hình thực hiện vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài được triển khai tại địa phương cụ thể như sau:Chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng  (12/10/2021)
Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ  (08/10/2021)

Ngày 05 tháng 10 năm 2021, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 5334/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” (Kế hoạch); theo đó, mục tiêu cụ thể được xác định:

Hướng dẫn hạch toán tài khoản dự toán phân bổ cấp 0 nguồn kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP  (06/10/2021)

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 ngày 08/6/2021,

Căn cứ văn bản số 5302/VPCP-KTTH ngày 03/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc cắt giảm, tiết kiệm chi xuyên năm 2021;

Căn cứ văn bản số 10634/BTC-KBNN ngày 15/9/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hạch toán tài khoản dự toán phân bổ cấp 0 nguồn kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP,

Kết quả thanh tra Tài chính tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Bắc  (15/09/2021)
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Bắc (viết tắt là Phòng GD&ĐT) được thành lập theo Quyết định số 16/2005/QĐ-UBND ngày 05/10/2005 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc, là cơ quan chuyên môn cấp huyện, chịu sự quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện và chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục; có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục gồm ba cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) và được giao quản lý 21 trường học thuộc 3 bậc học.
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng  (14/09/2021)

Thực hiện Công văn số 4773/UBND-TCDNC ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh v/v triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng. Sở Tài chính giao trách nhiệm Thanh tra Sở tổ chức tuyên truyền Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan mình theo nội dung Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi do Thanh tra Chính phủ ban hành.

Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận.  (13/09/2021)

Thực hiện quy định của Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Triển khai Kế hoạch đảm bảo nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh  (07/09/2021)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch số 4456/KH-UBND ngày 25/8/2021 đảm bảo nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể:


Triển khai Quyết định số 1331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030  (10/09/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 4497/UBND-VXNV, ngày 27/8/2021 tổ chức triển khai Quyết định số 1331/QĐ-TTg  ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỪ NĂM 2022.  (10/09/2021)

Ngày 21/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công  (31/08/2021)

Ngày 29/7/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 65/2021/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công. Thông tư áp dụng với các đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công.

Triển khai Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, ưu đãi nước ngoài của Chính phủ  (10/09/2021)

Ngày 16/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.


Quy định mức thu phí trong công tác an toàn thực phẩm  (10/09/2021)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 67/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2021.

Tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính về lĩnh vực tài chính công  (13/09/2021)
Kết quả đánh giá cải cách hành chính của tỉnh năm 2020 đạt thấp, trong đó có lĩnh vực tài chính công; nguyên nhân hạn chế có cả yếu tố chủ quan và khách quan. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3941/KH-UBND ngày 03/8/2021 triển khai các giải pháp đột phá về Chương trình cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận nhằm cải thiện, phát triển bền vững Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS của tỉnh năm 2021.
Quy định mới về công tác sắp xếp, xử lý nhà, đất  (10/09/2021)

Ngày 15/7/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021.

Sở Tài chính tích cực tham mưu thực hiện cải cách hành chính về lĩnh vực tài chính công  (10/09/2021)

Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính về lĩnh vực tài chính công của tỉnh năm 2020 đạt thấp. Căn cứ Kế hoạch triển khai các giải pháp đột phá về Chương trình cải cách hành chính của tỉnh, Sở Tài chính đã tập trung chỉ đạo, khẩn trương triển khai khắc phục những hạn chế để cải thiện chỉ số đánh giá trong năm 2021, cụ thể:

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19  (10/09/2021)

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước,  Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20-7-2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng chống dịch COVID-19.