Tin chuyên ngành
Sở Tài chính Ninh Thuận tổ chức đi thăm tặng quà, hỗ trợ hộ nghèo người có công xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn thoát nghèo  (26/11/2020)
Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020  đã góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Nhờ nguồn lực đầu tư của chương trình, hệ thống cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn được hoàn thiện và đồng bộ. Kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn ngày càng phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm, thu nhập của người dân được nâng lên rõ rệt. Ngoài nguồn vốn được ngân sách phân bổ giai đoạn từ năm 2016 - 2020 là 124.923,626 triệu đồng, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương lồng ghép nguồn lực của chương trình chính sách khác như Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính sách dân tộc còn có sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân và sự đóng góp của người dân trên địa bàn.
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  (25/11/2020)
Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau có kèm theo Thông báo và các quyết định liên quan của UBND tỉnh ban hành.
File đính kèm thông báo của Sở Tài chính: 2020-11-25 (25.11.2020_09h51p19)_signed.pdf
Quyết định số 2025/QĐ-UNBD: QDCT 2025_signed.pdf
Quyết định số 1856/QĐ-UNBD: QDCT 1856_signed.pdf
Quyết định số 1850/QĐ-UNBD: QDCT 1850_signed.pdf

Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận tổ chức Họp kiểm điểm tập thể Lãnh đạo năm 2020.  (23/11/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 11/11/2020 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2020, ngày 18/11/2020 Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận tổ chức Họp kiểm điểm tập thể Lãnh đạo năm 2020. Đến tham dự Hội nghị gồm có: đại diện Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng tập thể lãnh đạo Sở và toàn thể công chức trong cơ quan.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa tỉnh Ninh Thuận  (30/09/2020)
Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 58/HĐND-VP ngày 21/5/2020 về việc có ý kiến về triển khai thực hiện các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh;
Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tổ chức họp thông qua Chứng thư thẩm định giá trị doanh nghiệp và Phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận.  (28/09/2020)

Chiều ngày 23/9/2020, Sở Tài chính - Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp thông qua Chứng thư thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp và Phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận. Tham dự cuộc họp gồm có các thành viên Ban Chỉ đạo, Người đại diện vốn nhà nước, lãnh đạo Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận, đơn vị tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp và tư vấn phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận.

Kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại Hà Tĩnh  (30/09/2020)

Trong 3 ngày từ 5-7/8/2020, Đoàn Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra trực tiếp công tác xử lý vi phạm hành chính tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh.


Kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  (24/07/2020)
Ngày 15/7/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1154/QĐ-UBND công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2019.
Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch Nâng cao Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI năm 2020 (Chỉ số DDCI 2020)  (15/07/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Thông báo số 162/TB-VPUB kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh với các địa phương và doanh nghiệp về công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh năm 2019 (PCI) và Chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp Sở ban ngành và địa phương năm 2019 (DDCI);

Cục Tài chính doanh nghiệp: Hoàn thiện nhiều cơ chế chính sách về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước  (30/09/2020)

Chiều 14/7, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Tài chính doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính nhiều cơ chế chính sách quan trọng liên quan đến lĩnh vực cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Chú trọng công tác giám sát tài chính DNNN

Nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý nợ công  (30/09/2020)
Dưới sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, công tác quản lý, huy động, sử dụng vốn vay và trả nợ công, nợ Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2020 đã đạt kết quả nhiều kết quả tích cực.
Phân công nhiệm vụ cho phòng Quản lý Giá - Công sản và Tài chính Đầu tư, Văn phòng Sở và phòng Quản lý Ngân sách giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tài chính  (22/05/2020)
Căn cứ Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính (thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận);
Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

Triển khai thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ.  (15/07/2020)
Thực hiện Công văn số 457/PVUB-TTPVHCC ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;
Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh phó Trưởng phòng QLNS thuộc STC  (11/02/2020)
Căn cứ Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý, cấp sở, cấp phòng;
Về việc thành lập Bộ phận ra đề thi, Bộ phận coi thi, Bộ phận phách thi và Bộ phận chấm thi trong thi tuyển chức danh phó Trưởng phòng QLNS thuộc STC  (11/02/2020)
Căn cứ Kế hoạch số 2991/KH-STC ngày 01/11/2019 của Sở Tài chính về việc tổ chức thi tuyển các chức danh Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính.
V/v phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận  (11/02/2020)
Căn cứ Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận;