Văn bản hướng dẫn - Trung ương
Văn bản hướng dẫn - Trung ương
Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/06/2012 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. 
26/10/2012 
 

Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/06/2012 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Chi tiet file dinh kem: Thông tư 99