Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính. 
20/04/2021 
 

Ngày 18/02/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công (Người ký: Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/4/2021 và thay thế Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công.

Về đề cương báo cáo và Biểu mẫu báo cáo: Thông tư số 15/2021/TT-BTC đã quy định cụ thể Đề cương báo cáo, mẫu biểu báo cáo phục vụ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất của các đơn vị thực hiện báo cáo.

Thông tư quy định các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản điện tử qua Hệ thống văn bản và Điều hành, Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật. Báo cáo bằng văn bản giấy chỉ áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tiếp nhận và gửi văn bản điện tử.

VNBT-QLGCS&TCĐT