Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Thông tư bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giia đoạn 2016-2020 
03/12/2018 
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số triển khai Thông tư số 100/2018/TT-BTC ngày 1/11/2018 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ điểm đ khoản 1 điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;
Chi tiết File đính kèm: vbden_100_2018_TT-BTC.pdf
NĐD-VP