Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Tăng cường chỉ đạo phối hợp trong công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước 
13/10/2021 
 
Thực hiện quy định của Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Trong thời gian qua, hầu hết các chủ đầu tư đã thực hiện lập báo cáo trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định; tuy nhiên vẫn còn có chủ đầu tư thực hiện chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân vốn và kéo dài thời gian kết thúc dự án.

Ngày 06/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm quy định quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Quá trình thực hiện, tham mưu xử lý theo Quyết định có những vướng mắc, khó áp dụng, một số quy định pháp luật có thay đổi.

Để tuân thủ đúng quy định của pháp luật, tăng cường hơn nữa đối với công tác quyết toán dự án hoàn thành. Sở Tài chính đã thực hiện rà soát lại các quy định pháp luật hiện hành, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương ban hành quy định mới thay thế Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND. Quy định mới sẽ đảm bảo phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan chức năng trong việc theo dõi, kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác quyết toán dự án hoàn thành, kết quả thực hiện sẽ tham mưu đưa vào bình xét thi đua khen thưởng của cơ quan đơn vị và cá nhân liên quan; mục tiêu nhằm góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, cải thiện kết quả đánh giá kết quả cải cách hành chính công của tỉnh trong thời gian đến./.    

LVH-QLGCS&TCĐT