Thông tin giá cả thị trường
Thông tin giá cả thị trường
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ THÁNG 03/2015 
31/12/2014 
 

Quyền sử dụng đất Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Nguyễn Chích; Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Yên Ninh thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm.

I/ Tài sản bán đấu giá:

         1/ Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Nguyễn Chích để thực hiện dự án thương mại dịch vụ:

         Diện tích: 1.374,4 m2 (Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp)

         Đơn giá: 7.200.000 đồng/m2

         Giá khởi điểm: 9.895.680.000 đồng

         Tiền đặt trước (5%) giá trị khu đất: 494.784.000 đồng

          Bước giá vòng thứ nhất (2%) giá trị khu đất: 197.914.000 đồng

          2/ Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Yên Ninh thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm để thực hiện dự án du lịch:

          Diện tích: 8.974 m2 (Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp)

          Đơn giá: 9.196.000 đồng/m2

          Giá khởi điểm: 82.524.904.000 đồng

          Tiền đặt trước (5%) giá trị khu đất: 4.126.245.000 đồng

Bước giá vòng thứ nhất (2%) giá trị khu đất: 1.650.498.000 đồng

II/ Thời gian đăng ký và tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian đăng ký đấu giá: kể từ ngày 31/12/2014 đến hết 11 giờ ngày 30/03/2015.

          - Khách hàng được rút lại hồ sơ đăng ký đấu giá chậm nhất trước 11 giờ ngày 30/03/2015.

          - Thời gian tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ, ngày 31/03/2015.

                

III/ Lệ phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

1/ Lệ phí đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và nộp lệ phí đấu giá bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Sở Tài chính (số TK: 3511.0.1064761) mở tại Kho Bạc nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

     - Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Nguyễn Chích thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang- Tháp chàm có diện tích dưới 0,5 ha mức thu 1.000.000đ/hồ sơ.

- Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Yên Ninh thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm để thực hiện dự án du lịch có diện tích trên 0,5 ha mức thu 2.000.000đ/hồ sơ.

     2/ Tiền đặt trước:

- Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Sở Tài chính (số TK: 3713;MSQHNS: 1064671)  mở tại Kho Bạc nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

- Khách hàng nộp tiền đặt trước tối đa 04 ngày làm việc trước ngày tổ chức phiên đấu giá.

IV/ Địa điểm thông tin tài sản và tổ chức bán đấu giá:

          - Tổ chức vào lúc 08 giờ, ngày 31/03/2015, tại Phòng họp Sở Tài chính, địa chỉ số 30 đường 16/4, thành phố PR-TC.

- Mọi chi tiết các thông tin liên quan đến tài sản bán đấu giá như: vị trí, giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá được niêm yết công khai tại nơi có tài sản bán đấu giá: UBND thành phố Phan Rang-Tháp chàm; UBND phường Mỹ Bình; Văn phòng Sở Tài chính; Báo Ninh Thuận; Đài Phát thanh-Truyền hình Ninh Thuận, trang điện tử tài sản nhà nước của Bộ Tài chính Website: http//taisancong.vn, trang thông tin điện tử Ninh Thuận Website: www.ninhthuan gov.vn, trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Website: www.ninhthuan gov.vn/chinhquyen/sotc.

TH-Phòng Giá Công sản