Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Sở Tài chính triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt “Ngành Tài chính đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” 
26/10/2021 
 

Thực hiện Quyết định số 2014/QĐ-BTC ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Tài chính đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Sở Tài chính Ninh Thuận xây dựng kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt đến toàn thể công chức và người lao động của Sở cùng đồng lòng, chung sức, nỗ lực tham gia cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Để thực hiện “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, cơ quan tổ chức hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua đặc biệt với nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thi đua đẩy lùi sự bùng phát của dịch bệnh, duy trì và thúc đẩy các hoạt động của cơ quan, thực hiện tốt biện pháp 5K, bảo đảm an sinh và an toàn xã hội; tập trung thi đua thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

1. Thi đua thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp, tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát tốt hơn đại dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết.

2. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan vừa hoàn thành mục tiêu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả trong tình hình mới.

 3. Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, huy động các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống đại dịch, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch bệnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính; hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

4. Thi đua hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giao; các mặt công tác trong lĩnh vực tài chính đều hoàn thành tốt đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống Nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động, nhất là ở vùng có dịch vượt qua khó khăn trong đại dịch.

5. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “mỗi người dân là một chiến sĩ”. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp để góp phần huy động toàn hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm kinh phí cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm 04 tại chỗ, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Giám đốc Sở Tài chính đề nghị các phòng thuộc Sở và toàn thể công chức, người lao động tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua, thể hiện ý chí, sức mạnh của tinh thần đoàn kết, thống nhất quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19./.

VTLT-VP