Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Sở Tài chính triển khai hoàn thành xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
26/05/2021 
 

Hòa chung với khí thế của cả nước ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện Kế hoạch số 1007/KH-UBND ngày 03/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát động đợt thi đua đặc biệt về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch phát động thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Mục đích, ý nghĩa: tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt được ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra. Lựa chọn, bầu đủ số lượng đại biểu là những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức đợt bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chủ đề thi đua: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Sở Tài chính đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức và người lao động trong các buổi sinh hoạt ngày pháp luật về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua các buổi tuyên truyền giúp cán bộ, công chức và người lao động nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành để toàn thể công dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, những quy định về công tác bầu cử, nâng cao ý thức làm chủ và tự giác tham gia công tác bầu cử ở địa phương để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội vào Hội đồng nhân dân.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Thường trực Hội đồng  nhân dân các cấp thực hiện tốt các bước hiệp thương, giới thiệu công chức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; nhất là công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử chặt chẽ, đầy đủ theo sự phân công của Ủy ban bầu cử tỉnh .

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Sở Tài chính đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan tham mưu, đảm bảo kinh phí cho 7 huyện và thành phố; các đơn vị dự toán của tỉnh phục vụ công tác bầu cử, với tổng kinh phí ngân sách tỉnh đã cấp: 24.270.731.643 đồng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo dự toán được giao, góp phần thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

VTLT-VP