Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận tổ chức thi tuyển chức danh Phó giám đốc 
07/08/2019 
 

Căn cứ Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng; căn cứ Kế hoạch số 09-KH/HĐTT ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính. Ngày 07 tháng 8 năm 2019 Tỉnh ủy Ninh Thuận đã tổ chức thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển.

Thành phần Hội đồng thi tuyển gồm có Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng được thành lập tại Quyết định số 3611-QĐ/TU ngày 25/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính.


Đ/c Nguyễn Đức Thanh – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐ thi tuyển chức danh phát biểu khai mạc.

Người tham gia dự thi phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định tại Quyết định số 1764-/TU ngày 28/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế thi tuyển các chức danh.

Người dự thi sẽ phải tham gia 2 phần thi: Thi viết và thi trình bày đề án. Đối với phần thi viết, người dự thi phải trình bày kiến thức chung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Phó Giám đốc và các nội dung liên quan khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Đối với phần thi trình bày đề án, người dự thi phải đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển của lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tài chính và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh Phó giám đốc để lãnh đạo Sở hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo.

Đặc biệt, trong phần thi bảo vệ đề án, ứng viên sẽ phải trả lời các câu hỏi chất vấn của thành viên Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.


Mục đích của việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh nói trên nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong công tác bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý, đồng thời lựa chọn được những người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ tốt xứng đáng nắm vị trí lãnh đạo. 

Nguyên tắc thi tuyển phải đảm bảo công bằng, công khai, khách quan, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, chọn được người giỏi nhất trong số những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi để bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn. Hy vọng với việc thí điểm và đi đến mở rộng việc thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, phòng trong thời gian tới sẽ tạo sự đột phá trong công tác cán bộ của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức nói chung, đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý nói riêng, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà./.

Văn Thị Lệ Thủy -Văn Phòng sở

NĐD-VP