Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận tổ chức Họp kiểm điểm tập thể Lãnh đạo năm 2020. 
23/11/2020 
 
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 11/11/2020 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2020, ngày 18/11/2020 Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận tổ chức Họp kiểm điểm tập thể Lãnh đạo năm 2020. Đến tham dự Hội nghị gồm có: đại diện Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng tập thể lãnh đạo Sở và toàn thể công chức trong cơ quan.

Lãnh đạo Sở Tài chính hiện nay gồm có 03 đồng chí: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Trên cơ sở nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao, Sở Tài chính đã nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác chuyên môn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về thu ngân sách; đảm bảo đáp ứng các nhu cầu chi về hoạt động các cơ quan Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, các chính sách an sinh xã hội kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020. 


Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, tập thể Lãnh đạo Sở Tài chính kiểm điểm với các nội dung chính như sau:

1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên.

Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đảng viên và công chức; kịp thời phổ biến quán triệt để đảng viên, công chức nắm vững và chấp hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; toàn thể cán bộ, đảng viên đều được học tập, quán triệt, phổ biến tuyên truyền các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương. Qua đó, cán bộ, đảng viên, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, tư tưởng ổn định, tích cực tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.

Năm 2020, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận gặp nhiều khó khăn, nhất là dịch covid-19 và hạn hán nghiêm trọng trong những tháng đầu năm ảnh hưởng lớn đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp trong tỉnh. Căn cứ các quy định của Trung ương, Sở Tài chính đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, các doanh nghiệp nhà nước, UBND các huyện thành phố triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ về tài chính - ngân sách, giá cả, mua sắm tài sản công, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt kế hoạch của HĐND tỉnh giao trong điều kiện còn nhiều khó khăn; đảm bảo chi ngân sách cho các nhu cầu an sinh xã hội.

3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

Thực hiện tốt Quy chế làm việc của cơ quan; thực hiện sinh hoạt trong tập thể lãnh đạo và họp giao ban công tác hàng tháng nghiêm túc, theo đúng quy chế làm việc. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đúng thời gian quy định, thông qua hội nghị đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, chương trình công tác của năm 2019 và thảo luận, thống nhất biện pháp thực hiện kế hoạch của năm 2020. Công khai đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc và tra cứu dễ dàng; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền kịp thời, đúng luật định.

4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập thể Lãnh đạo Sở Tài chính đoàn kết, thống nhất, có lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, có ý thức trách nhiệm cao vì công việc chung của cơ quan; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã được phân công, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không có các biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” như trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nêu.

Việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được toàn thể cán bộ, công chức, người lao động hưởng ứng mạnh mẽ và lấy kết quả “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại công chức cuối năm.

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng.

Tổ chức và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, việc thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước về quyền và lợi ích hợp pháp của công chức; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức đoàn thể, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ.Trong năm 2020 không có cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải xử lý kỷ luật; không có công chức biểu hiện tham ô, tham nhũng, vi phạm Luật an toàn giao thông, vi phạm đạo đức nghề nghiệp và các tệ nạn xã hội khác.

Qua kiểm điểm, toàn thể công chức và các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham gia góp ý trách nhiệm của tập thể, cá nhân về những kết quả đã đạt được đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục xây dựng triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Sở Tài chính. Tập thể Sở Tài chính đề nghị xếp loại mức chất lượng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.            

                            
VTLT-VP