Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch Nâng cao Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI năm 2020 (Chỉ số DDCI 2020) 
15/07/2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Thông báo số 162/TB-VPUB kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh với các địa phương và doanh nghiệp về công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh năm 2019 (PCI) và Chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp Sở ban ngành và địa phương năm 2019 (DDCI);

Theo kết quả tổng hợp cơ sở dữ liệu khối sở, ban, ngành về điểm chỉ số DDCI năm 2018-2019: Sở Tài chính xếp thứ 21/28 đơn vị khối Sở, Ban, Ngành thực hiện xếp hạng DDCI. Trong đó có 02/08 chỉ số thành phần xếp hạng từ trung vị trở lên. Hai chỉ số thành phần đó là: Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” (xếp hạng 10/28), chỉ số “Tính năng động và hiệu lực của hệ thống” (xếp hạng 06/28). Các chỉ số thành phần có xếp hạng dưới trung vị đó là: Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” (xếp hạng 17/28), chỉ số “Chi phí thời gian” (xếp hạng 16/28), chỉ số “Chi phí không chính thức” (xếp hạng 28/28), chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” (xếp hạng 18/28), chỉ số “Thiết chế pháp lý” (xếp hạng 21/28), chỉ số “Vai trò người đứng đầu” (xếp hạng 19/28);

Nhằm tạo những chuyển biến tích cực, tăng điểm các chỉ số thành phần, tăng vị trí xếp hạng thông qua kết quả đánh giá DDCI của tỉnh, Lãnh đạo Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 1668/KH-STC ngày 09/6/2020 về giải pháp nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI năm 2020 (Chỉ số DDCI 2020); Đồng thời, để nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, Lãnh đạo Sở thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, xử lý kịp thời các phát sinh trong việc thực hiện cải thiện các chỉ số thành phần của chỉ số DDCI, góp phần chung thực hiện cải thiện chỉ số PCI năm 2020 của tỉnh.

Đính kèm File: Mẫu biểu lập kế hoạch DDCI Ninh Thuận 2019 - Sở Tài Chính_25-04.xls , KH NANG CAO CHI SO DDCI 2020_signed(09.06.2020_16h37p11)_signed.pdf                                                                                  

                                                                                  Bích Lĩnh – Văn phòng Sở

 
Tin đã đưa

Liên kết website
Số lượt truy cập
00161220