Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Sở Tài chính tích cực tham mưu thực hiện cải cách hành chính về lĩnh vực tài chính công 
05/08/2021 
 

Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính về lĩnh vực tài chính công của tỉnh năm 2020 đạt thấp. Căn cứ Kế hoạch triển khai các giải pháp đột phá về Chương trình cải cách hành chính của tỉnh, Sở Tài chính đã tập trung chỉ đạo, khẩn trương triển khai khắc phục những hạn chế để cải thiện chỉ số đánh giá trong năm 2021, cụ thể:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương: thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ, thời gian hoàn thành trong năm 2021; các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công trong tháng 8/2021; tham mưu ban hành Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản vô hình; danh mục tài sản đặc thù, thời gian hoàn thành trong tháng 11/2021.

Tích cực tham mưu giao quyền tự chủ về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện thực hiện; phối hợp tham mưu các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và xử lý công việc.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, kết quả chỉ số cải cách hành chính về lĩnh vực tài chính công năm 2021 của tỉnh sẽ được cải thiện./.

LVH-QLGCS&TCĐT 
Tin đã đưa
(26/10)
(25/10)
(23/10)
(13/10)
(13/10)
(12/10)
(12/10)
(08/10)
(04/10)
(17/09)