Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Sở Tài chính ban hành kế hoạch thi tuyển các chức danh phó phòng 
24/05/2021 
 

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng;

Căn cứ Quyết định 222/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của  Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận;

Ngày 20/5/2021 Giám đốc Sở Tài chính ban hành kế hoạch 1597/KH-STC về việc tổ chức thi tuyển các chức danh Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính; để kiện toàn tổ chức, bộ máy của Sở Tài chính. 

Theo Kế hoạch, Sở Tài chính sẽ tổ chức thi tuyển 03 chức danh lãnh đạo phòng còn thiếu: Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh thanh tra và phó trưởng phòng Quản lý Giá - Công sản và Tài chính đầu tư; thời gian tổ chức thi tuyển vào đầu tháng 7/2021. Đối tượng tham gia: Công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm nằm trong quy hoạch và tương đương của chức danh tuyển chọn hoặc đã được quy hoạch chức danh cao hơn, đang công tác tại Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận; công chức ngoài cơ quan Sở Tài chính nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và đã được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong cùng lĩnh vực đối với các chức danh tuyển chọn tại các Sở, ban, ngành, phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thành phố có trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

 Việc tổ chức thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp phòng nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, có đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác phù hợp đối với yêu cầu vị trí chức vụ được bổ nhiệm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài chính góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm cán bộ để công chức cố gắng rèn luyện, phấn đấu; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan ./.

Đính kèm kế hoạch 1597/KH-STC: KE-HOACH-THI-TUYEN-PHO-PHONG-HOAN-CHINH-_signed_nhutnv.sotc_20-05-2021-18-47-18(21.05.2021_07h48p42)_signed.pdf

TTPT-CVP