Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Sở Tài chính Ninh Thuận tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá giai đoạn 2 do Bộ Tài chính triển khai 
10/06/2021 
 

Xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về giá theo quy định tại Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 và các quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật giá.

Mục đích là cung cấp đầy đủ hơn các dữ liệu về giá hàng hóa, dịch vụ; dữ liệu về thẩm định giá; thông tin quản lý nhà nước về giá; thu thập, kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước Trung ương và địa phương về giá, nhằm giảm thiểu những sai sót, sai lệch trong số liệu báo cáo tổng hợp/thống kê.

Phục vụ yêu cầu khai thác thông tin đáp ứng các nhu cầu nghiệp vụ quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về giá; cũng như đáp ứng các yêu cầu quản lý (tác nghiệp); khai thác dữ liệu lịch sử về sự biến động giá cả thị trường các hàng hóa, dịch vụ và phục vụ các hoạt động phân tích tình hình và sự biến động giá cả, dự báo hướng diễn biến giá thị trường trong và ngoài nước.

Khi tham gia vào CSDL Quốc gia về giá sẽ cho phép Sở Tài chính:

Khai thác dữ liệu về giá cả hàng hóa dịch vụ, giá trị tài sản... trên một nguồn số liệu đáng tin cậy do Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá cung cấp, các dữ liệu được khai thác tuân theo quy định phân quyền của Bộ Tài chính, Cục Quản lý giá; Xây dựng giao diện nhập dữ liệu dành cho các Sở Tài chính để giúp cập nhật dữ liệu báo cáo, cung cấp dữ liệu cho CSDL quốc gia về giá để phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá, hỗ trợ một phần công tác quản lý dữ liệu giá tại Sở Tài chính.

Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao trình độ, kỹ năng và thay đổi phương pháp làm việc từ thủ công sang phương thức điện tử hiện đại, góp phần tăng cường công tác công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước về giá./.

LVH-QLGCS&TCĐT