Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
SỞ TÀI CHÍNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ KHUYẾT ĐIỂM QUA 05 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 
18/06/2021 
 

Thực hiện Văn bản 2818/UBND-VXNV ngày 10/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp tại Báo cáo số 45-BC/TU ngày 13/5/2021 của Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ngày 18/6/2021 Giám đốc Sở Tài chính ban hành kế hoạch 2045/KH-STC về việc khắc phục những hạn chế khuyết điểm qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tại Kế hoạch, Sở Tài chính đã nên bật được những hạn chế khuyết điểm qua 05 năm triển khai thực hiện; qua đó đề ra những giải pháp, phương hướng khắc phục trong thời gian đến:

 - Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, công chức về tầm quan trọng, sự cần thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu, rộng hơn trong cơ quan, đảng bộ.

- Tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo phòng còn thiếu và tiến hành bổ nhiệm theo trình tự, thủ tục đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ trong tháng 7/2021.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức các phòng thuộc sở trong 06 tháng cuối năm 2021.

- Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa ứng xử trong cơ quan; tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

-  Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc tự giác, thường xuyên của mỗi chi bộ, đảng bộ.

- Đẩy mạnh nêu gương người tốt, việc tốt trong cơ quan, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đảng bộ.

 Việc Ban hành Kế hoạch kịp thời nhằm phát huy những kết quả đạt được qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời nhìn nhận rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyến điểm còn tồn tại qua 05 năm triển khai thực hiện. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức về tầm quan trọng, sự cần thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu rộng hơn. Đẩy mạnh nêu gương người tốt, việc tốt, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đảng bộ; biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến./. 

TTPT-CVP