Kết quả giải quyết thủ tục hồ sơ một cửa
Kết quả giải quyết thủ tục hồ sơ một cửa
Quyết định về việc quyết toán dự án hoàn thành Gia cố, bờ kênh N5 thuộc kênh Chính HTTL Sông trâu(Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi NT) 
28/03/2016 
 
Gia cố, bờ kênh N5 đoạn từ K1 + 251,6 đến K1 + 598,1 thuộc kênh Chính HTTL Sông trâu(Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi NT) 
Chi tiết File đính kèm: Số 444.pdf
 
Tin đã đưa
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(19/02)
(19/02)