Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Quyết định về việc phê duyệt đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức , biên chế của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận 
18/07/2018 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Chi tiết File đính kèm: qdub222_signed.pdf
NĐD-VP