Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 
27/03/2019 
 
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013;
Chi tiết File đính kèm: QDCT 412 .pdf
NĐD-VP 
Tin đã đưa
(31/12)
(15/10)
(06/08)
(11/07)
(03/07)
(15/05)
(29/03)
(26/02)
(26/02)
(11/01)