Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Quy định mới về công tác sắp xếp, xử lý nhà, đất 
05/08/2021 
 

Ngày 15/7/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021.

Nghị định sửa đổi đã khắc phục được những bất cập trong triển khai thực hiện thời gian qua, cụ thể một số nội dung quy định mới của Nghị định số 67/2021/NĐ-CP như sau:
Về phạm vi, đối tượng nhà, đất phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý, đã quy định rõ nhóm nhà, đất nào phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý; nhóm nhà, đất nào không phải thực hiện do đã được điều chỉnh theo Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Doanh nghiệp ...

Về nguyên tắc quản lý đối với số tiền do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ (ngoài số tiền bán tài sản trên đất, tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, số tiền bồi thường, hỗ trợ được xác định theo đúng quy định của pháp luật) cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất.

Nghị định đã quy định rõ về việc xử lý chuyển tiếp đối với từng trường hợp cụ thể phát sinh từ thực tế để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, trên nguyên tắc việc xử lý phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền.

Việc xử lý chuyển tiếp được quy định rõ, cụ thể tại Nghị định cũng góp phần giải quyết vấn đề vướng mắc đang đặt ra trong việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý đã được phê duyệt trước ngày Nghị định số 167/2017/NĐ-CP có hiệu lực.

Đính kèm Nghị định số 67/2021/NĐ-CP: nd67_2021sudoind167sapxepnhadat.pdf

LVH-QLGCS&TCĐT 
Tin đã đưa
(26/10)
(25/10)
(23/10)
(13/10)
(13/10)
(12/10)
(12/10)
(08/10)
(04/10)
(17/09)