Phòng chống tham nhũng
Về việc phê duyệt danh sách quy hoạch (bổ sung) các chức danh Trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Sở Tài chính giai đoạn 2019-2025  (07/04/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 728/KH-STC ngày 11//2021 của Sở Tài chính về công tác quy hoạch (bổ sung) vào các chức danh Trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Sở Tài chính giai đoạn 2019-2025;
Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019  (09/06/2020)
Nội dung chi tiết trong File đính kèm: gqkntc2019.pdf
Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020  (09/06/2020)
Nội dung chi tiết trong File đính kèm: kntc6thang2020.pdf
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019  (09/06/2020)
Nội dung chi tiết trong File đính kèm: pctn2019.pdf
Báo cáo Tài chính năm 2019 Công ty Cổ phần  (09/06/2020)
Báo cáo Tài chính năm 2019 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Ninh Thuận:
 baocaotaichinhnam2019congtycpcongtrinhdothininhthuan.pdf 

Báo cáo Tài chính năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận:
doc04357520200609152256_merged.pdf