Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Phân công nhiệm vụ cho phòng Quản lý Giá - Công sản và Tài chính Đầu tư, Văn phòng Sở và phòng Quản lý Ngân sách giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tài chính 
22/05/2020 
 
Căn cứ Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính (thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận);
Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

Chi tiết File đính kèm: 2020-05-22 (22.05.2020_07h50p38)_signed.pdf
NĐD-VP 
Tin đã đưa

Liên kết website
Số lượt truy cập
00162983