Hoạt động Đảng, Đoàn thể và các tổ chức khác
Hoạt động Đảng, Đoàn thể và các tổ chức khác
Nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) 
29/01/2017 
 

Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đây là một trong những nguyên tắc, biện pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng kiểu mới, nâng cao trình độ lý luận chính trị và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Với việc ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) một lần nữa Đảng ta khẳng định rõ điều này…image

Đ/c Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI
I của Đảng

Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng ta luôn xác định: Cần nhìn thẳng vào sự thật, lên án những thói hư, tật xấu để có biện pháp chỉnh đốn… Từ nền tảng trên, Đảng ta thẳng thắn nhìn nhận và chỉ rõ: “Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng (GDCTTT) cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các Nghị quyết của Đảng hiện nay còn chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả, nội dung và phương pháp giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới… Sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi còn hình thức, đơn điệu…”.

Do vậy, ngay sau khi được ban hành, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ... đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm triển khai thực hiện, tiếp thêm niềm tin vào Đảng.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã thẳng thắn nhìn vào thực tiễn, chỉ rõ những biểu hiện; những nguyên nhân và tính chất nguy hiểm của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách cụ thể, sát thực. Đồng thời, Nghị quyết cũng đưa ra các nhóm giải pháp để chỉnh đốn, khắc phục những tồn tại đang hiện hữu trong Đảng. Trong đó, tự phê bình và phê bình là một trong các nhóm giải pháp cơ bản của Nghị quyết và muốn triển khai hiệu quả giải pháp này cần phải đồng bộ và đề cao việc GDCTTT.

Nghị quyết khẳng định, GDCTTT phải đổi mới ngang tầm thì mới có thể khắc phục, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay. Điều quan trọng nhất đối với công tác GDCTTT hiện nay chính là phải tạo chuyển biến tích cực trong thái độ, hành vi của mỗi cán bộ, đảng viên đối với ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái.

Theo đó, quá trình GDCTTT phải bảo đảm sự thống nhất giữa tính khoa học với tính chính trị, cách mạng, để vừa hiểu đúng bản chất, vừa phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc thực hiện biện pháp phải chú trọng đến nâng cao tính lập luận, chứng minh, luận chứng khoa học để có tính thuyết phục, sự hấp dẫn. Mặt khác, cần kết hợp giữa trang bị tri thức cơ bản với sự gợi mở, định hướng nghiên cứu, lôi cuốn đối tượng tham gia vào quá trình luận giải lý luận chính trị. Sử dụng linh hoạt các tình huống, dẫn dắt người học vào các bước suy luận, sáng tạo từ thấp lên cao. Liên tục đưa người học vào những “tình huống” thúc bách trong suy nghĩ, tư duy đối với bảo vệ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, nội dung nghị quyết; đồng thời đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và biểu hiện của suy thoái hiện nay.

Quá trình đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái phải luận chứng khoa học chặt chẽ; chỉ ra được bản chất phản động, phản khoa học từ những lời tuyên truyền về dân chủ, nhân quyền, tự do, tôn giáo… của các thế lực thù địch, thì tính thuyết phục mới cao.

Việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phải nâng tầm cao và thực hiện bước chuyển hóa từ nhận diện những biểu hiện suy thoái đến củng cố thái độ, động cơ, niềm tin, ý chí quyết tâm và hành vi trong khắc phục, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ một cách sát thực. GDCTTT trong khắc phục suy thoái về đạo đức, lối sống cũng phải có biện pháp phù hợp. Đội ngũ trực tiếp tham gia GDCTTT không chỉ có trình độ lý luận chuyên sâu, phương pháp đổi mới, mà còn là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, lương tâm đạo đức cách mạng.

Trong điều kiện hiện nay, sức lôi cuốn của tính vụ lợi cá nhân rất lớn. Những biện pháp hành chính càng cần được tăng cường, nhưng hiệu quả, hiệu lực cao nhất phải bằng thức tỉnh lương tâm của mỗi cán bộ, đảng viên, có như vậy mới bền vững; sức mạnh to lớn đối với khắc phục, đẩy lùi suy thoái.

GDCTTT đối với khắc phục “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ phải chuyển hóa từ tri thức lý luận chính trị đến tinh thần cảnh giác đối với sự chống phá của các thế lực thù địch; đến ý thức trách nhiệm đối với đất nước, dân tộc. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cần phải làm “…thấm nhuần tinh thần dân tộc…” vào thực hiện mục tiêu, nội dung, biện pháp GDCTTT theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII một cách hữu hiệu.

Thấm nhuần tinh thần dân tộc là tự hào truyền thống anh dũng; tự tôn, không chịu làm nô lệ; tinh thần trách nhiệm đối với lịch sử... Thấu hiểu tinh thần dân tộc theo quan điểm của Đảng để truyền thụ cho cán bộ, đảng viên hiểu thực chất và tạo ra trách nhiệm trong ý thức cũng như hành vi đối với khắc phục nguy cơ, sự suy thoái hiện nay; đối với tương lai tươi sáng của dân tộc. Đó là những dữ liệu cơ bản giúp các đối tượng có thái độ cảnh giác cao trước những mầm mống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ nhỏ nhất đến lớn nhất ngay trong nội bộ.

Nội dung các biện pháp trên mang đặc trưng của học tập Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII được tiếp cận ở từng mặt nhưng thống nhất với nhau về tổng thể. Vận dụng và triển khai phải có tính đồng bộ, thể hiện rõ định hướng của Đảng về: “Kết hợp giữa “xây” và “chống; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách”.

Thực hiện GDCTTT trong tính tổng thể với những nhóm các biện pháp khác theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã chỉ ra, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào việc khắc phục, đẩy lùi suy thoái và biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay.

Cồng TT-BTC

NĐD-VP