Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
25/11/2020 
 
Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau có kèm theo Thông báo và các quyết định liên quan của UBND tỉnh ban hành.
File đính kèm thông báo của Sở Tài chính: 2020-11-25 (25.11.2020_09h51p19)_signed.pdf
Quyết định số 2025/QĐ-UNBD: QDCT 2025_signed.pdf
Quyết định số 1856/QĐ-UNBD: QDCT 1856_signed.pdf
Quyết định số 1850/QĐ-UNBD: QDCT 1850_signed.pdf

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày (từ ngày 25/11/2020 đến ngày 8/12/2020).
NĐD-VP