Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (lần 2).  (24/04/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 596/KH-UBND ngày 2/3/2020 của UBND tỉnh triển khai chuẩn bị nội dung các Nghị quyết trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020;

Ngày 9/3/2020, Sở Tài chính đã tham mưu, gửi UBND tỉnh hồ sơ trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, có ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết tại kỳ họp giữa năm 2020.

Góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.  (20/04/2020)

Tiếp nhận văn bản số 1317/VPUB-KTTH ngày 17/4/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp ý dự thảo văn bản;

Để có đầy đủ thông tin tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Văn bản đóng góp ý kiến gửi về Sở Tài chính trước ngày 21/4/2020.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp, thực hiện./.


Tham gia ý kiến dự thảo văn bản của Bộ Tài chính  (06/04/2020)

Tiếp nhận văn bản số 1064/VPUB-KTTH ngày 01/4/2020 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc góp ý dự thảo văn bản,

Để có đầy đủ thông tin tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Lấy ý kiến góp ý dự thảo tờ trình của UBND tỉnh Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  (01/04/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 596/KH-UBND ngày 2/3/2020 của UBND tỉnh triển khai chuẩn bị nội dung các Nghị quyết trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020;
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết quy định thời gian hưởng/năm và mức hưởng trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với những nơi thiếu nước ngọt và sạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  (01/04/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 596/KH-UBND ngày 2/3/2020 của UBND tỉnh triển khai chuẩn bị nội dung các Nghị quyết trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020;
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  (30/03/2020)

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận như sau:

Về việc góp ý dự thảo tờ trình của UBND, nghị quyết HĐND  (27/03/2020)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 596/UBND-KTTH ngày 02/3/2020 về triển khai chuẩn bị nội dung các Nghị quyết trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.
Về việc đóng góp ý kiến dự thảo quyết định của UBND tỉnh  (12/03/2020)
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 526/UBND-VXNV ngày 26/2/2020 về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 415/TB-VPCP ngày 09/12/2019 của Văn phòng Chính phủ,