Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Kết quả xếp loại hoạt động năm 2020 cùa Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh 
31/05/2021 
 
Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh là quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước được thành lập năm 2012 tại Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Quỹ thực hiện tự chủ tài chính, bảo toàn và phát triển vốn; kết quả hoạt động của Quỹ là khoản chênh lệch tổng doanh thu, thu nhập khác. Năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xếp loại hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh là loại A, tại Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 28/5/2021. 

Theo đó: Các chỉ tiêu đạt kết quả xếp loại hoạt động năm 2020, như sau:

          - Chỉ tiêu 1:  Doanh thu và thu nhập khác, đạt tỷ lệ 105,89% so với kế hoạch, xếp loại A.

 - Chỉ tiêu 2: Chênh lệch thu, chi và tỷ suất chênh lệch thu, chi trên vốn chủ sở hữu, xếp loại A.

+  Chênh lệch thu chu, chi đạt tỷ lệ 100,1% so với kế hoạch.

+ Tỷ suất chênh lệch thu, chi trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt tỷ lệ 100,19% so với kế hoạch.

- Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dự nợ (bao gồm các khoản: Trực tiếp cho vay, ủy thác cho vay và hợp vốn cho vay); Kế hoạch năm 2020 không quá 3%,  thực hiện năm 2020 không có nợ xấu, xếp loại A.

- Chỉ tiêu 4: Quỹ Đầu tư phát triển chấp hành các qui định về chế độ, chính sách pháp luật: chấp hành pháp luật về thuế và các khoản phải thu nộp ngân sách khác, quy định về chế độ báo cáo tài chính, báo cáo việc thực hiện kết quả thanh tra kiểm tra, xếp loại A.

                                  

LTHL - VP