Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Kết quả thanh tra Tài chính tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Bắc 
15/09/2021 
 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Bắc (viết tắt là Phòng GD&ĐT) được thành lập theo Quyết định số 16/2005/QĐ-UBND ngày 05/10/2005 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc, là cơ quan chuyên môn cấp huyện, chịu sự quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện và chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục; có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục gồm ba cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) và được giao quản lý 21 trường học thuộc 3 bậc học.

Về chế độ tài chính, tổ chức công tác kế toán, thống kê và báo cáo quyết toán thì Phòng GD&ĐT thực hiện theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Các chính sách thực hiện chủ yếu là hỗ trợ chế độ trợ cấp đối với học sinh mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở tại các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của Chính phủ. Qua đó cũng cho thấy, trong niên độ ngân sách 2019 – 2020 Phòng GD&ĐT đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý nguồn tài chính, công tác hạch toán kế toán, sổ sách kế toán đầy đủ, thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế như sau:

Việc tổ chức hội thi Đổi mới sáng tạo, chi tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện Phòng GD&ĐT thực hiện các định mức chưa phù hợp theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh. Vận dụng Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND tỉnh (thay thế bởi Quyết định 02/2020/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 27/01/2020) để chi bồi dưỡng hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS là không đúng quy định. Đối với quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận thì Phòng GD&ĐT chưa quán triệt, triển khai cụ thể do đó một số trường thực hiện chưa đúng quy định. Về chứng từ thanh toán một số nội dung chưa đầy đủ thủ tục như (mua dụng cụ, VPP, thuê dụng cụ PCCC không kèm giấy đề nghị thanh toán hoặc Giấy đề xuất). Về công tác xây dựng, sửa chữa trường lớp Phòng GD&ĐT chưa thực hiện các bước thủ tục về kiểm tra, đánh giá việc kê khai năng lực hoạt động xây dựng,... của nhà thầu dự thầu là chưa phù hợp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014; thời gian lập hồ sơ quyết toán công trình chưa đúng quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Từ những nội dung nêu trên, Phòng GD&ĐT nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời và có biện pháp khắc phục trong thời gian tới./.

TTT-TTr 
Tin đã đưa
(13/10)
(13/10)
(12/10)
(12/10)
(08/10)
(04/10)
(17/09)
(14/09)
(13/09)
(07/09)