Kết quả giải quyết thủ tục hồ sơ một cửa
Quyết định về việc Sửa chữa Trung tâm quy hoạch kiểm định chất lượng xây dựng (Sở Xây dựng)  (28/03/2016)
Sửa chữa Trung tâm quy hoạch kiểm định chất lượng xây dựng (Sở Xây dựng)
Quyết định về việc quyết toán dự án hoàn thành Gia cố, bờ kênh N5 thuộc kênh Chính HTTL Sông trâu(Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi NT)  (28/03/2016)
Gia cố, bờ kênh N5 đoạn từ K1 + 251,6 đến K1 + 598,1 thuộc kênh Chính HTTL Sông trâu(Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi NT) 
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành Đường đôi vào hai đầu thành phố (đoạn phía Bắc) (BQLDA giao thông Ninh Thuận)  (28/03/2016)
Đường đôi vào hai đầu thành phố (đoạn phía  Bắc) (BQLDA giao thông Ninh Thuận)
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Gia cố, nâng cấp kênh L1 thuộc kênh Nam - HTTL Nha Trinh - Lâm Cấm (Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận)  (28/03/2016)
Gia cố, nâng cấp kênh  L1 đoạn từ K2+266 đến K2 +566  thuộc kênh Nam - HTTL Nha Trinh - Lâm Cấm (Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận)
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Gia cố, nâng cấp kênh Chai, thuộc kênh Chàm, Hệ thống Nha Trinh - Lâm Cấn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận  (19/02/2016)
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Gia cố, nâng cấp kênh Chai đoạn từ K3+430 đến K3+640, thuộc kênh Chàm, Hệ thống Nha Trinh - Lâm Cấn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Gia cố, nâng cấp kênh Tân Du Thượng thuộc kênh G2 - kênh Bắc - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh - Lâm Cấn, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.  (19/02/2016)
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Gia cố, nâng cấp kênh Tân Du Thượng đoạn từ K0+750+K1 thuộc kênh G2 - kênh Bắc - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh - Lâm Cấn, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.