Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn ngân sách, nguồn thu khác tại Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Ninh Thuận 
09/06/2020 
 
Nội dung chi tiết trong File đính kèm: chicucquanlychatluongnls_ts.pdf
NĐD-VP