Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải. 
14/06/2021 
 

Thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra Sở Tài chính năm 2021 và Quyết định số 21/QĐ-STC ngày 09/3/2021 của Giám đốc Sở Tài chính về thanh tra tại Ủy ban nhân dân xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải. Giám đốc Sở Tài chính đã ban hành Kết luận số 1727/KLTT-STC ngày 31/5/2021.

Theo đó, ngày 20/5/2021 Sở Tài chính thông qua dự thảo kết luận. Thành phần tham dự gồm:

- Sở Tài chính: Giám đốc Sở chủ trì, Đoàn Thanh tra, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý ngân sách;

- UBND huyện Ninh Hải: Phó Chủ tịch UBND, đại diện lãnh đạo phòng Tài chính - kế hoạch;

- UBND xã Xuân Hải: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và bộ phận tài chính kế toán xã.

Sau khi nghe dự thảo Kết luận thanh tra, các thành phần tham dự tiếp tục trao đổi, phát biểu. Song, cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo Kết luận thanh tra đã nêu và sẽ tổ chức thực hiện, chấp hành nghiêm túc Kết luận thanh tra.

Kết luận thanh tra cho thấy, Ủy ban nhân dân xã Xuân Hải (gọi tắt là đơn vị) thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đơn vị có cố gắng trong công tác kế toán, phản ánh và quyết toán các nguồn kinh phí của đơn vị kịp thời, đúng quy định. Công khai tài chính được niêm yết theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác quản lý tài chính tại đơn vị còn thiếu sót như: Trích bổ sung cải cách tiền lương từ nguồn thường xuyên kết dư năm 2018 chưa kịp thời; đối với nguồn chương trình mục tiêu hết nhiệm vụ chi đơn vị chưa quyết toán theo quy định; việc hỗ trợ lúa giống, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc cỏ thuộc Dự án cánh đồng lớn sản xuất lúa, chưa đúng quy định tại Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận; chưa quản lý, tham mưu chặt chẽ công tác quản lý tài sản theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh./.  

TTV-TTra