Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Kết luận thanh tra tại Trung tâm Dich vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Ninh Thuận 
31/05/2021 
 

Thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra và kế hoạch thanh tra năm 2021. Sở Tài chính đã ban hành Kết luận số 1677/KLTT-STC ngày 25/5/2021 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí ngân sách, nguồn thu hoạt động dịch vụ sản xuất kinh doanh tại Trung tâm Dich vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Ninh Thuận.

Theo đó, ngày 19/5/2021 Sở Tài chính chủ trì thông qua dự thảo KLTT. Thành phần tham dự có: Đoàn Thanh tra Sở, đại diện Sở Nông nghiệp & PTNT, đại diện Phòng Quản lý ngân sách – Sở Tài chính, Lãnh đạo và các phòng chuyên môn của Trung tâm DV GCTVNTS cùng tham dự. 

Kết quả thanh tra cho thấy, Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trung tâm đã nỗ lực phấn đấu trong việc tăng dần mức độ tự chủ trong chi thường xuyên, giảm dần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Việc chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, các nhiệm vụ chuyên môn đặc thù đã được ứng dụng ngay vào sản xuất dịch vụ của Trung tâm, đặc biệt là các đối tượng giống cá biển. Trung tâm đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý nguồn tài chính, phản ánh các nguồn kinh phí vào sổ kế toán; chứng từ lưu trữ đầy đủ, khoa học, thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác quản lý tài chính tại Trung tâm còn thiếu sót như: Đối với thực hiện quy trình, thủ tục mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đúng quy định Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công của tỉnh Ninh Thuận. Đối với nguồn kinh phí ngân sách cấp, và nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh, Trung tâm chi thanh toán chưa đúng chính sách, chế độ về trang phục, hỗ trợ tiền ăn tập huấn. Ngoài ra,Trung tâm chưa thực hiện việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Điều 130, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017, khấu hao tài sản cố định không đúng theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC...

 Sau khi nghe dự thảo Kết luận thanh tra, Lãnh đạo sở, Đoàn thanh tra cùng Lãnh đạo Trung tâm và các thành phần tham dự tiếp tục trao đổi, phát biểu. Song, cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo Kết luận thanh tra đã nêu và sẽ tổ chức thực hiện, chấp hành nghiêm túc sau khi Kết luận thanh tra chính thức được ban hành./.

TTG-TTra