Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
08/10/2021 
 

Ngày 05 tháng 10 năm 2021, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 5334/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” (Kế hoạch); theo đó, mục tiêu cụ thể được xác định:

- 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và cơ sở bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em định kỳ tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục, kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn.

- 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội.

- Phấn đấu 100% các tổ chức, cá nhân khi bị tố giác, phát hiện vi phạm quy định pháp luật đối với trẻ em trên môi trường mạng bị xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đề ra 03 nhóm nhiệm vụ và giải pháp (Giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng; triển khai các biện pháp, giải pháp kỹ thuật, ứng dụng công nghệ; nâng cao năng lực thực thi pháp luật) và yêu cầu  Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Theo đó, giao nhiệm vụ Sở Tài chính chủ trì chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và cơ quan liên quan bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm và hướng dẫn cơ chế tài chính triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

(Đính kèm file Kế hoạch số 5334/KH-UBND ngày 05/10/2021

  của UBND tỉnh): DT16018-1633319451854-42801484_nguyenthithanhbinh-04-10-2021_14h51p38(05.10.2021_09h08p23)_signed.pdf

NQT-QLNS