Thông tin về dịch vụ tài chính
Thông tin về dịch vụ tài chính
Hướng dẫn phân loại mã số, thuế suất nhập khẩu hàng hóa 
04/10/2017 
 
Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 6238/TCHQ-TXNK giải đáp chi tiết một số vướng mắc về phân loại mã số, thuế suất nhập khẩu hàng hóa của Công ty Cổ phần DHD Thương mại Quốc tế.

Cụ thể, về phân loại hàng hóa, Công văn số 6238/TCHQ-TXNK nêu rõ, qua xem xét tài liệu kỹ thuật kèm theo và nội dung trình bày của Công ty không mô tả chi tiết hàng hóa dự định nhập khẩu nên không đủ cơ sở để xem xét xác định mã số phân loại chính xác.

Tại Điều 7 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; quy định về việc phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, trong đó hướng dẫn cụ thể thủ tục cần thực hiện đối với người khai hải quan.

Về trị giá tính thuế, tại Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ; đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định theo các phương pháp quy định tại Thông tư này.

Về hưởng ưu đãi thuế, căn cứ Điều 2 Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do hàng hóa ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) giai đoạn 2015-2018, mặt hàng Công ty nhập khẩu được nhập khẩu trực tiếp từ nước xuất khẩu là Trung Quốc đến Việt Nam, thỏa mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ACFTA, có Giấy chứng nhận C/O - Mẫu E theo quy định của Bộ Công Thương được áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt ACFTA.

Về thuế giá trị gia tăng, tại Khoản 17 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu, đề nghị Công ty đối chiếu mặt hàng dự định nhập khẩu với quy định nêu trên để xác định thuế giá trị gia tăng phải nộp theo quy định.

Về đơn vị tính, tại Phụ lục II - Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiếm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khấu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu về số lượng hàng hóa nhập khẩu của từng mặt hàng theo đơn vị tính trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc theo thực tế hoạt động giao dịch.

Về địa điểm đăng ký tờ khai, Điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quy định địa điểm đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty xác định bản chất hàng hóa thực tế dự định nhập khẩu để áp dụng phân loại mã số, thuế suất nhập khẩu và liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự định làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn, giải đáp chi tiết về các thủ tục khác liên quan theo quy định./.

Theo CTT-BTC

NĐD-VP