Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Hướng dẫn hạch toán tài khoản dự toán phân bổ cấp 0 nguồn kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP 
04/10/2021 
 

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 ngày 08/6/2021,

Căn cứ văn bản số 5302/VPCP-KTTH ngày 03/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc cắt giảm, tiết kiệm chi xuyên năm 2021;

Căn cứ văn bản số 10634/BTC-KBNN ngày 15/9/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hạch toán tài khoản dự toán phân bổ cấp 0 nguồn kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP,

Theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phương pháp hạch toán việc sử dụng nguồn dự phòng từ kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 tại văn bản số 3489/STC-NS ngày 29/9/2021. Cụ thể nội dung hướng dẫn như sau:

1. Hạch toán nguồn kinh phí cắt giảm và tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 bổ sung vào nguồn dự phòng ngân sách:

Căn cứ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng từ nguồn kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm để bổ sung dự phòng ngân sách địa phương; Cơ quan tài chính thực hiện tổng hợp số kinh phí cắt giảm và tiết kiệm cho các cơ quan đơn vị trực thuộc chi tiết theo từng lĩnh vực chi của cấp có thẩm quyền, hạch toán:

- Nợ Tài khoản 9233 - Dự toán dự phòng 437 phân bổ cấp 0 (mã nguồn 28-Kinh phí giữ lại, mã loại 03 - Dự toán điều chỉnh)

- Có Tài khoản 9111 - Nguồn dự toán giao trong năm

2. Hạch toán phân bổ dự toán từ nguồn dự phòng để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19:

Căn cứ Quyết định của cấp thẩm quyền về sử dụng kinh phí dự phòng từ số cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 của ngân sách địa phương theo từng cấp ngân sách), cơ quan tài chính thực hiện phân bổ:

Từ Tài khoản 9233 - Dự toán dự phòng 437 phân bổ cấp 0 (mã nguồn 28-Kinh phí giữ lại, mã loại 02 - Dự toán bổ sung) về tài khoản cấp 1 và từ cấp 1 đến cấp 4 theo quy định về hạch toán tại Công văn 15602/BTC-KBNN ngày 17/11/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền ngân sách địa phương.

Và lưu ý việc phân bổ dự toán ngân sách từ cấp 0 đến cấp 1 và từ cấp 1 đến đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện đúng quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyết (đúng theo số tiền ghi tại quyết định).

Qua nội dung hướng dẫn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có cở sở phối hợp với Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố hạch toán hạch toán kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 bổ sung vào nguồn dự phòng ngân sách, đồng thời chỉ đạo Ủy nhân dân cấp xã phối hợp Kho bạc nhà nước thực hiện theo đúng quy định.

HTHN-QLNS