Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. 
04/06/2021 
 

Ngày 07/04/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2021/TT-BTC về hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Thông tư này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là Nghị định 150). Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 150. 

Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thực hiện theo cơ chế tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập và hạch toán theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính cho đến thời điểm chính thức chuyển đổi sang công ty cổ phần.

Công ty cổ phần được chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các Luật chuyên ngành và các quy định của pháp luật về doanh nghiệp hiện hành và hạch toán theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Thông tư hướng dẫn nguyên tắc hạch toán kế toán, phương pháp kế toán một số nghiệp vụ xử lý tài chính trước thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, lập báo cáo tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp, hướng dẫn mở sổ kế toán của công ty cổ phần theo chế độ kế toán doanh nghiệp. Ngoài ra, Thông tư cũng quy định phương pháp, trình tự lập báo cáo và trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập báo cáo…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/6/2021; các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty cổ phần chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm thực hiện quy định của Thông tư này.

HTDL-TTra