Hoạt động Đảng, Đoàn thể và các tổ chức khác
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII  (15/07/2020)
Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW ngày 12/6/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng  (09/08/2017)

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu các các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Hoàn cảnh ra đời ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7  (09/08/2017)

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), chúng ta cùng ôn lại hoàn cảnh ra đời của Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 để hiểu thêm và trân trọng những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng cho độc lập, tự do của dân tộc.

17 hoạt động chính trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ  (09/08/2017)

Theo Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ ban hành kèm theo Hướng dẫn số 34-HD/BTGTW ngày 11/5/2017 về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề ra 17 hoạt động chính trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ  (09/08/2017)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 3581-CV/VPTW ngày 23/3/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 2 năm 2017 - 2018, ngày 11/5/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 34-HD/BTGTW về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa  (09/08/2017)

Ngày 03/06/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN  (09/08/2017)
Trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và các chủ trương của Đảng về DNNN, các cấp, các ngành, các DNNN đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp để tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả DNNN. Ngày 3/6/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN.
Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về tài chính  (09/08/2017)

Đảng ta khẳng định, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và tiếp tục có ý nghĩa quyết định sự phát triển của cách mạng nước nhà. Tài chính Việt Nam được hình thành từ ngày lập nước và từng bước trưởng thành, phát triển cùng đất nước. Trải qua 58 năm hình thành và phát triển, tài chính Việt Nam đã được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Bác, ra sức phấn đấu phục vụ có hiệu quả sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017): Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Tài chính Việt Nam  (09/08/2017)
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ cách mạng vô sản kiệt xuất, danh nhân văn hóa thế giới. Cả cuộc đời, Người đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và thế giới và đã trở thành nhà cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam nói riêng, của quốc tế cộng sản nói chung. Người đã để lại một hệ thống lý luận, quan điểm, tư tưởng có giá trị to lớn về nhiều lĩnh vực, như vấn đề chính trị, quân sự và ngoại giao. Bên cạnh đó, lĩnh vực kinh tế tài chính của đất nước cũng luôn được Người dành cho sự quan tâm đặc biệt.
Nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)  (09/08/2017)

Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đây là một trong những nguyên tắc, biện pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng kiểu mới, nâng cao trình độ lý luận chính trị và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Với việc ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) một lần nữa Đảng ta khẳng định rõ điều này…


Đảng bộ Bộ Tài chính: Đổi mới phương thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  (09/08/2017)
Nhằm mục tiêu đổi mới phương thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo này trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong toàn Đảng bộ, ngày 03/11/2016, Đảng uỷ Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 313-KH/ĐUTC về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
Đảng bộ Bộ Tài chính: Phát huy lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị  (20/07/2015)

Ngày 17/7, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV chính thức khai mạc. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, cùng 270 đại biểu đại diện cho 3.953 đảng viên đến từ 48 tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 10 ( khóa XI).  (19/06/2015)

Chiều ngày 19/3/2015 Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ

Công đoàn cơ sở Sở Tài chính Ninh Thuận tổ chức tọa đàm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3  (19/06/2015)

Kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1975 năm Cuộc Khởi nghĩa Hai bà Trưng, sáng ngày 06/3/2015 CĐCS Sở Tài chính Ninh Thuận tổ chức tọa  đàm. Tham dự buổi tọa đàm có đại diện Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn và toàn thể  nữ công chức, người lao động (CC, NLĐ) Sở Tài chính. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới với các chủ đề như sau:

Hội thi Nam nấu ăn  (19/06/2015)

Chiều ngày 18/10/2013 tại Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận, đã diễn ra cuộc thi nấu ăn dành cho các tổ Công đoàn là Nam giới tại Sở Tài Chính nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2013. Thay mặt Lãnh đạo Sở, ông Nguyễn Hoàng là Chủ tịch Công đoàn phát biểu khai mạc hội thi:

KỶ NIỆM NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP ĐẠI TƯỚNG  (19/06/2015)

Tháng 10 lịch sử, khi cả nước hướng về kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô thì cũng là lúc chúng ta lặng đi khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người Anh hùng vĩ đại của dân tộc qua đời. Vẫn biết vượt qua ngưỡng tuổi bách niên, sức khỏe của Đại tướng đã suy giảm và ngày ông đi xa sớm muộn rồi cũng đến, nhưng tin Đại tướng qua đời vẫn khiến hàng chục triệu trái tim người Việt Nam trào dâng niềm xúc động.

Giao lưu bóng đá kỹ niệm 68 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam  (19/06/2015)

Sở Tài chính Ninh Thuận tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCNVN (02/9/1945-02/9/2013) và 68 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2013).

Hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành về tài chính công đoàn theo Luật Công đoàn  (19/06/2015)

Chiều ngày 8-8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐ) về dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành về tài chính công đoàn theo Luật Công đoàn 2012.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TW lần thứ 13  (19/06/2015)

Sáng nay 16-7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 13 nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2013; kiện toàn Ban thường vụ, Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010-2015. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan TW; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị là Ủy viên ban chấp hành Đảng uỷ Khối các cơ quan TW và đại diện các Ban tham mưu của Đảng ủy Khối, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai tiếp đoàn đại biểu cấp cao Công đoàn Viên chức Nhật Bản  (19/06/2015)

Ngày 15/5/2013, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Công đoàn Viên chức Nhật Bản do ông Tadashi Miyagaki - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nhật Bản dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng tham dự buổi tiếp có đại diện Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ.